Uslovi poslovanja

Posjed d.o.o. za posredovanje i konsalting, sa sjedištem u Sarajevu, Trg heroja br. 21, ID broj 4201939480005, u segmentu poslovanja agencije za posredovanje u prometu nekretnina, dana 01. marta 2021. godine stavlja van snage interni dokument Opšti uslovi poslovanja donesene 02. decembra 2019. godine, i donosi novi interni dokument, kako slijedi:

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA


I Opšte odredbe

Opštim uslovima poslovanja posrednika u prometu nekretnina uređuje se poslovni odnos između Posjed d.o.o. za posredovanje i konsalting, u segmetnu poslovanja agencija za nekretnine Posjed (u daljem tekstu: Posrednik) i fizičkih ili pravnih lica (u daljnjem tekstu: Nalogodavci) koja sa Posrednikom sklapaju ugovor o posredovanju za prodaju ili najam nekretnine (u daljem tekstu: ugovor o posredovanju).

Opšti uslovi su sastavni dio ugovora o posredovanju sklopljenih između Posrednika i Nalogodavca.

Posrednik je pravno lice registrovano za djelatnost posredovanja u prometu nekretnina kod Osnovnog suda u Sarajevu.

Poslovne prostorije Posrednika nalaze se u Sarajevu, na adresi Trg heroja br. 21.

Radno vrijeme Posrednika je od ponedjeljka do petka od 09,00 – 16,30 sati, a podložno je izmjenama, u skladu sa dogovorom sa strankama.


II Komunikacija sa nalogodavcima i trećim osobama

Nalogodavac daje Posredniku nalog za posredovanje potpisom ugovora o posredovanju. Nalogodavac daje podatke koje Posrednik može dalje prenositi trećim licima. Trećim licima (kupci, zakupci i sl.) smatraju se osobe koje Posrednik nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova kupoprodaje i najma nekretnina (u daljem tekstu: ugovori sa trećim licima).

Nalogodavac garantuje Posredniku da su svi podaci tačni, te da ima pravo posredovati u prometu predmetne nekretnine koju nudi Posredniku.

Informacije o cijenama i raspoloživosti nekretnina iz ponude Posrednik će povremeno ažurirati. Posrednik nastoji da svi podaci u opisnom dijelu ponude budu tačni, no ne odgovara za njihovu ispravnost ukoliko su greške nastale zbog dobre vjere u informacije dostavljene od strane Nalogodavca.

Posrednik je dužan trajno čuvati kao poslovnu tajnu podatke razmijenjene s trećim osobama i nalogodavcima, izuzev u slučaju sudskih naloga i obaveza u skladu sa važećim zakonima.

Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne ako Posrednik podatke otkrije trećim osobama s kojima nastoji Nalogodavca dovesti u vezu, a što je potrebno kako bi Posrednik ispunio svoju obavezu o posredovanju sklopljenu s Nalogodavcem.


III Cijene nekretnina i iznosi najamnina

Cijene nekretnina i iznosi najamnina u pravilu utvrđuju nalogodavci, iste su iskazane u konvertibilnim markama.


IV Ugovori o posredovanju

Ugovorom o posredovanju Posrednik se obavezuje pokušati dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu koja bi s Nalogodavcem sklopila kupoprodajni ili ugovor o najmu. Ugovor o posredovanju definiše opseg rada Posrednika, pravo na stjecanje posredničke provizije, nekretninu koja je predmet kupoprodaje ili najma, vremensko trajanje naloga te ostala prava i obaveze Nalogodavca i Posrednika.

- Pravo na naplatu posredničke provizije.

Posrednik stiče pravo na naplatu posredničke provizije odmah po sklopljenom ugovoru sa trećim licima, a iznimno se može ugovoriti da se pravo na proviziju stiče i isplatom dijela ili ukupne ugovorene kupoprodajne cijene odnosno najamnine Nalogodavcu.

Ukoliko dođe do raskida ugovora sa trećim licima iz razloga koje prouzroči treće lice, Posrednik polaže pravo na naplatu dijela posredničke provizije samo za pripadajući dio ugovorene cijene/najamnine koji je do dana raskida isplaćen Nalogodavcu, te nema pravne osnove biti vraćen trećem licu (npr. zadržana kapara, depozit i sl.).

Ukoliko do raskida/odustanka od ugovora sa trećim licem dođe iz razloga koje je prouzročio Nalogodavac, a posrednik ga je doveo u vezu s trećim lice koje je prihvatilo nalogodavčeve uslove te je ugovor sa trećim licem potpisan, Posrednik ima pravo na puni iznos ugovorene provizije.

Ukoliko Nalogodavac, za vrijeme trajanja ili nakon isteka posredničkog ugovora, sam sklopi pravno valjani ugovor sa trećim licem s kojom ga je povezao Posrednik, Posrednik polaže pravo na punu ugovorenu posredničku proviziju.


Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu s trećim licem ako je:

 • Neposredno doveo ili uputio treće lice na pregled predmetne nekretine, ili
 • Organizovao susret između Nalogodavca i trećeg lica, ili
 • Nalogodavcu dostavio podatke trećeg lica zainteresovanog za sklapanje pravnog posla.

Sve vanredne troškove vezane uz izvršenje naloga, Nalogodavac mora odobriti unaprijed pisanim putem, u suprotnom Posrednik nema pravo na naknadu takvih troškova.


- Izuzeća od prava na naplatu poredničke provizije

Ukoliko ne dođe do sklapanja ugovora sa trećim licem, Posrednik nema pravo na naplatu posredničke provizije.

Kod standardnog (neekskluzivnog) posredničkog ugovora, Posrednik nema pravo na naplatu posredničke provizije ukoliko je Nalogodavac sam ili putem drugog posrednika sklopio ugovor sa trećim licem s kojom ga Posrednik nije direktno ili indirektno doveo u vezu.

Kod ekskluzivnog ugovora o posredovanju (gdje je Posrednik izručito ovlašten da jedini traži treća lica za sklapanje ugovora) Poredniku pripada provizija i kad Nalogodavac sam nađe treće lice i s njim sklopi ugovor o najmu/kupoprodaji.

Nalogodavac ne mora zaključiti kupoprodajni ugovor odnosno ugovor o najmu sa trećom stranom koju mu je predstavio Posrednik, niti pristupiti pregovorima oko zaključenja kupoprodaje, ali će odgovarati za štetu ako nije postupio u dobroj vjeri.


V Opšte obaveze Posrednika

1. Nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treće lice radi zaključivanja ugovora.

2. Informisati Nalogodavca o prosječnoj tržišnomj cijeni sličnih nekretnina.

3. Izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine te upisanim stvarnim pravima.

4. Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja nekretnine na tržištu na način koji Posrednik izabere, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju.

5. U dogovoru sa Nalogodavcem organizovati pregled nekretnine za zainteresovana treća lica.

6. Posredovati u pregovorima u korist Nalogodavca i nastojati da dođe do sklapanja ugovora (o najmu ili kupoprodaji).

7. Čuvati lične podatke Nalogodavca te podatke o predmetnoj nekretnini.

8. Obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su poznate ili mu moraju biti poznate.


VI Opšte obaveze Nalogodavca

1. Obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluge posredovanja te predočiti tačne podatke o nekretnini.

2. Dati Posredniku sve raspoložive isprave kojima dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo nad nekretninom koja je predmet posredovanja.

3. Omogućiti Posredniku i trećem licu neometano razgledanje predmetne nekretnine.

4. Isplatiti Posredniku ugovorenu posredničku naknadu.

5. Obavijestiti Posrednika o promjenama vezanim uz predmet posredovanja, kao što su cijena, stanje i raspoloživost predmetne nekretnine.


VII Posredničke naknade – provizije

Standardna posrednička naknada koja pripada Posredniku za izvršeno posredovanje u kupoprodaji nekretnine je 3% (tri posto), od konačno ugovorene kupoprodajne cijene nekretnine, neto, bez uračunatog poreza na dodatnu vrijednost (PDV).

Standardna posrednička provizija za posredovanje u najmu nekretnina je:

 • za ugovore sa rokom najma od 6 do 12 mjeseci - jedna mjesečna najamnina;
 • za ugovore sa rokom najma do 2 godine - jedna i po mjesečna najamnina;
 • za ugovore sa rokom najma 3 i više godina - dvije mjesečne najamnine;

Za ugovoreno trajanje najma kraće od šest mjeseci posrednička provizija iznosi 15% od svake naplaćene mjesečne zakupnine. Svi naprijed navedeni iznosi naknada ne uključuju PDV.

Nalogodavac može sam ponuditi Posredniku dodatni bonus.

Naknade dospjevaju za naplatu odmah po zaključenju ugovora sa trećim licem, a iznimno se može ugovoriti da je uslov i uplata bilo kojeg dijela cijene odnosno najamnine.

Za izrade procjena, studija, kao i savjetodavne usluge, Posrednik će Nalogodavcu pripremiti pisanu ponudu. Cijena navedenih usluga ovisi o opsegu posla i vremenskom trajanju.

Odobrenje popusta na naknade za usluge je diskreciono pravo Posrednika.


VIII Završne odredbe

Opšti uslovi poslovanja su na raspolaganju u poslovnim prostorijama Posrednika, te dostupni na službenoj internet stranici www.posjed.ba

Posrednik je o Općim uvjetima poslovanja dužan informisati sve zainteresovane strane i Nalogodavce prije potpisivanja posredničkog ugovora. Potpisom posredničkog ugovora Nalogodavac daje suglasnost da je upoznat sa Opštim uslovima poslovanja.

Za sve nespomenute odredbe primijenjuje se Zakon o obligacionim odnosima FBiH.

U slučaju sporova, nadležan je sud u Sarajevu.


Sarajevo, 01. marta 2021. godine

*********************************************************************************************************

Perspecta d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu, Trg Heroja br. 21, ID broj 4201939480005, u čijem je sastavu Posjed agencija za posredovanje u prometu nekretnina, dana 02. decembra 2019. godine donosi slijedeći interni dokument:

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA


I Opšte odredbe

Opštim uslovima poslovanja posrednika u prometu nekretnina uređuje se poslovni odnos između Perspecta d.o.o., u čijem sastavu je agencija za nekretnine Posjed (u daljem tekstu: Posrednik) i fizičkih ili pravnih lica (u daljnjem tekstu: Nalogodavci) koja sa posrednikom sklapaju ugovor o posredovanju za prodaju ili najam nekretnine (u daljem tekstu: ugovor o posredovanju).

Opšti uslovi su sastavni dio ugovora o posredovanju sklopljenih između Posrednika i Nalogodavca.

Posrednik je pravno lice registrovano za djelatnost posredovanja u prometu nekretnina kod Osnovnog suda u Sarajevu.

Poslovne prostorije Posrednika nalaze se u Sarajevu, na adresi Trg heroja br. 21.

Radno vrijeme Posrednika je od ponedjeljka do petka od 09,00 – 16,30 sati, a podložno je izmjenama, u skladu sa dogovorom sa strankama.


II Komunikacija sa nalogodavcima i trećim osobama

Nalogodavac daje Posredniku nalog za posredovanje potpisom ugovora o posredovanju. Nalogodavac daje podatke koje Posrednik može dalje prenositi trećim licima. Trećim licima (kupci, zakupci i sl.) smatraju se osobe koje Posrednik nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova kupoprodaje i najma nekretnina (u daljem tekstu: ugovori sa trećim licima).

Nalogodavac garantuje Posredniku da su svi podaci tačni, te da ima pravo posredovati u prometu predmetne nekretnine koju nudi Posredniku.

Informacije o cijenama i raspoloživosti nekretnina iz ponude Posrednik će povremeno ažurirati. Posrednik nastoji da svi podaci u opisnom dijelu ponude budu tačni, no ne odgovara za njihovu ispravnost ukoliko su greške nastale zbog dobre vjere u informacije dostavljene od strane Nalogodavca.

Posrednik je dužan trajno čuvati kao poslovnu tajnu podatke razmijenjene s trećim osobama i nalogodavcima, izuzev u slučaju sudskih naloga i obaveza u skladu sa važećim zakonima.

Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne ako Posrednik podatke otkrije trećim osobama s kojima nastoji Nalogodavca dovesti u vezu, a što je potrebno kako bi Posrednik ispunio svoju obavezu o posredovanju sklopljenu s Nalogodavcem.


III Cijene nekretnina

Cijene nekretnina i iznosi najamnina u pravilu utvrđuju nalogodavci, iste su iskazane u konvertibilnim markama.


IV Ugovori o posredovanju

Ugovorom o posredovanju Posrednik se obavezuje pokušati dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu koja bi s Nalogodavcem sklopila kupoprodajni ili ugovor o najmu. Ugovor o posredovanju definiše opseg rada Posrednika, pravo na stjecanje posredničke provizije, nekretninu koja je predmet kupoprodaje ili najma, vremensko trajanje naloga te ostala prava i obaveze Nalogodavca i Posrednika.

- Pravo na naplatu posredničke provizije.

Posrednik stiče pravo na naplatu posredničke provizije po sklopljenom ugovoru sa trećim licima isplatom dijela ili ukupne ugovorene kupoprodajne cijene odnosno najamnine Nalogodavcu.

Ukoliko dođe do raskida ugovora sa trećim licima iz razloga koje prouzroči treće lice, Posrednik polaže pravo na naplatu dijela posredničke provizije samo za pripadajući dio ugovorene cijene/najamnine koji je do dana raskida isplaćen Nalogodavcu, te nema pravne osnove biti vraćen trećem licu (npr. zadržana kapara, depozit i sl.).

Ukoliko do raskida/odustanka od ugovora sa trećim licem dođe iz razloga koje je prouzročio Nalogodavac, a posrednik ga je doveo u vezu s trećim lice koje je prihvatilo nalogodavčeve uslove te je ugovor sa trećim licem potpisan, Posrednik ima pravo na puni iznos ugovorene provizije.

Ukoliko Nalogodavac, za vrijeme trajanja ili nakon isteka posredničkog ugovora, sam sklopi pravno valjani ugovor sa trećim licem s kojom ga je povezao Posrednik, Posrednik polaže pravo na punu ugovorenu posredničku proviziju.


Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu s trećim licem ako je:

 • Neposredno doveo ili uputio treće lice na pregled predmetne nekretine, ili
 • Organizovao susret između Nalogodavca i trećeg lica, ili
 • Nalogodavcu dostavio podatke trećeg lica zainteresovanog za sklapanje pravnog posla.

Sve vanredne troškove vezane uz izvršenje naloga, Nalogodavac mora odobriti unaprijed pisanim putem, u suprotnom Posrednik nema pravo na naknadu takvih troškova.


- Izuzeća od prava na naplatu poredničke provizije

Ukoliko ne dođe do sklapanja ugovora sa trećim licem, Posrednik nema pravo na naplatu posredničke provizije.

Kod standardnog posredničkog ugovora, Posrednik nema pravo na naplatu posredničke provizije ukoliko je Nalogodavac sam ili putem drugog posrednika sklopio ugovor sa trećim licem s kojom ga Posrednik nije direktno ili indirektno doveo u vezu.

Nalogodavac ne mora zaključiti kupoprodajni ugovor sa trećom stranom koju mu je predstavio Posrednik, niti pristupiti pregovorima oko zaključenja kupoprodaje, ali će odgovarati za štetu ako nije postupio u dobroj vjeri.


V Opšte obaveze Posrednika

1. Nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treće lice radi zaključivanja ugovora.

2. Informisati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine.

3. Izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine te upisanim stvarnim pravima.

4. Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja nekretnine na tržištu na način koji Posrednik izabere, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju.

5. U dogovoru sa Nalogodavcem organizovati pregled nekretnine.

6. Posredovati u pregovorima u korist Nalogodavca i nastojati da dođe do sklapanja kupoprodajnog ugovora.

7. Čuvati lične podatke Nalogodavca te podatke o predmetnoj nekretnini.

8. Obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su poznate ili mu moraju biti poznate.


VI Opšte obaveze Nalogodavca

1. Obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluge posredovanja te predočiti tačne podatke o nekretnini.

2. Dati Posredniku sve raspoložive isprave kojima dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo nad nekretninom koja je predmet posredovanja.

3. Osigurati Posredniku i trećem licu razgledanje predmetne nekretnine.

4. Isplatiti Posredniku ugovorenu posredničku naknadu.

5. Obavijestiti Posrednika o promjenama vezanim uz predmet posredovanja, kao što su cijena i raspoloživost predmetne nekretnine.


VII Posredničke naknade – provizije

Standardna posrednička naknada koja pripada Posredniku za izvršeno posredovanje u kupoprodaji nekretnine je 3% (tri posto) od konačno ugovorene kupoprodajne cijene nekretnine, uvećano za PDV.

Standardna posrednička provizija za posredovanje u najmu nekretnina je:

 • za ugovore sa rokom najma od 6 do 12 mjeseci - jedna mjesečna najamnina;
 • za ugovore sa rokom najma do 2 godine - jedna i po mjesečna najamnina;
 • za ugovore sa rokom najma 3 i više godina - dvije mjesečne najamnine;

Za ugovoreno trajanje najma kraće od šest mjeseci posrednička provizija iznosi 15% od svake naplaćene mjesečne zakupnine. Svi naprijed navedeni iznosi naknada ne uključuju PDV.

Nalogodavac može sam ponuditi Posredniku bonus.

Naknade dospjevaju za naplatu odmah po zaključenju ugovora sa trećim licem i uplati bilo kojeg dijela cijene odnosno najamnine.

Za izrade procjena, studija, kao i savjetodavne usluge, Posrednik će Nalogodavcu pripremiti pisanu ponudu. Cijena navedenih usluga ovisi o opsegu posla i vremenskom trajanju.

Odobrenje popusta na naknade za usluge je diskreciono pravo Posrednika.


VIII Završne odredbe

Opšti uslovi poslovanja su na rasplaganju u poslovnim prostorijama Posrednika, te dostupni na službenoj internet stranici www.posjed.ba

Posrednik je o Općim uvjetima poslovanja dužan informisati sve zainteresovane strane i Nalogodavce prije potpisivanja posredničkog ugovora. Potpisom posredničkog ugovora Nalogodavac daje suglasnost da je upoznat sa Opštim uslovima poslovanja.

Za sve nespomenute odredbe primijenjuje se Zakon o obligacionim odnosima FBiH.

U slučaju sporova, nadležan je sud u Sarajevu.


Sarajevo, 02. decembra 2019. godine